Sociální služby města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Veřejný závazek pečovatelské služby

 

Poslání:

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří patří do cílové skupiny poskytovatele a jsou v nepříznivé sociální situaci, setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí.

 

Cíle:

 1. Umožnit uživatelům zachovat si  v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit (včetně osob v terminálním stádiu nemoci).
 2. Posilovat sociální začleňování uživatelů.
 3. Umožnit důstojné dožití v domácnosti.

 

Cílové skupiny:

 1. Dospělí (18-64 let), senioři (od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby.
 2. Dospělí (18-64 let), senioři (od 65 let), kteří mají úplnou ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim pečovatelská služba může zajistit v součinnosti s rodinou, ošetřujícím lékařem, či dalšími pomáhajícími organizacemi.
 3. Rodiny s dětmi (do 18 let věku dítěte), tj. rodič (rodiče) či dítě (děti) se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a současně se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby.

 

Pozn.: Poskytovatel nezajišťuje zdravotní péči, např. nedávkuje léky, neaplikuje inzulín.

 

Kde poskytujeme služby:

Pečovatelská služba je uživatelům poskytována

 1. V domácnostech občanů zejména na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na základě dohody mezi organizací a obcí,
 2. V prostorech pečovatelských domů.
 3. Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby, do střediska osobní hygieny a za soukromými zájmy, doprovázení zpět,
 4. V zařízeních sociálních služeb zřizovaných městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

Zásady poskytování pečovatelské služby:

 1. Zaměstnanci jednají tak, aby dodržovali lidská práva a svobody a chránili lidskou důstojnost uživatelů.
 2. Respektují jedinečnost každého uživatele a poskytují služby bez jakékoliv diskriminace.
 3. Vedou uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 4. Zaměstnanci uživatele vedou k tomu, aby se sám aktivně, podle svých možností a schopností, zapojil do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace.
 5. Uplatňují partnerský přístup.
 6. Služby jsou nastavovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých uživatelů.
 7. Zaměstnanci poskytují služby na profesionální úrovni.

 

Dodržováním zásad vytváří poskytovatel podmínky, aby uživatelé, jimž poskytuje sociální službu, mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.